Inżynieria Produkcji i Jakości background

Inżynieria Produkcji i Jakości

Liczba absolwentów

250 rocznie

Lat nauki

3.5 roku

Stopień naukowy

Magister

Inżynieria Produkcji i Jakości image

Opis

Inżynieria Produkcji i Jakości (IPJ) to kierunek kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych, który pozwala studentom nabyć wiedzę w zakresie zasad projektowania wyrobów i procesów ich wytwarzania oraz przemysłowej efektywnej realizacji tych procesów. Duża różnorodność metali nieżelaznych i ich wzajemnych kompozycji chemicznych przekłada się na potrzebę uniwersalnej wiedzy na poziomie inżynierskim i magisterskim o materiałach i technologiach ich wytwarzania i przetwarzania, logistyce i kosztach wytwarzania, jakości i systemach monitorowania produkcji, specyfice i rynku metali, zapotrzebowaniu i horyzontalnych potrzebach poszczególnych gałęzi przemysłu i gospodarki jako całości, konkurencji lokalnej i globalnej. Dzięki modułowej konstrukcji programu kształcenia i dużej liczbie przedmiotów obieralnych kierunek Inżynieria Produkcji i Jakości pozwala na kształcenie specjalistów o zintegrowanych w tym zakresie kompetencjach. Efekty uczenia się są ulokowane w dyscyplinie inżynieria materiałowa (dyscyplina wiodąca) i w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości (dyscyplina dodatkowa).

Kierunek kształcenia Inżynieria Produkcji i Jakości na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów inżynierii produkcyjnej i inżynierii jakości w zakładach branży metali nieżelaznych i branż pokrewnych.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych w charakterze menager produkcji, pracownik laboratoriów w zakładach przemysłowych i i instytutach badawczych, działach R&D oraz w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

Oferta kształcenia na studiach I stopnia obejmuje (do wyboru) dwie ścieżki dyplomowania:  

Ścieżka 1 – Inżynieria produkcji i logistyka
Ścieżka 2 – Zarządzanie jakością
Program studiów oferuje liczne praktyki w zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych (KGHM Polska Miedź S.A., Walcownia Metali Dziedzice, Hutmen S.A. Aluminium Konin S.A. Tele-Fonika Kable S.A., polskie i zagraniczne instytucje managementu, jakości, zakłady projektowania, przetwórstwa metali nieżelaznych.