Recykling i Metalurgia (R&M) background

Recykling i Metalurgia (R&M)

Liczba absolwentów

250 rocznie

Lat nauki

3.5 roku

Stopień naukowy

Magister

Recykling i Metalurgia (R&M) image

Opis

Recykling i Metalurgia (R&M) to dwie fundamentalne specjalizacje w obrębie dyscypliny naukowej inżynieria materiałowa w obszarze materiałów metalicznych, które obejmują całokształt wiedzy nad wytwarzaniem metali z minerałów i surowców wtórnych, przy czym Metalurgia to nauka o metodach wytwarzania czystych metali nieżelaznych (w tym również żelaza) z minerałów (z rud metali), nazywana również metalurgią pierwotną, natomiast Recykling (metalurgia wtórna) – jest nauką o metodach odzyskiwania tych metali z wyrobów, które utraciły swoje pierwotne własności użytkowe. Aktualnie znanych jest 90 metali nieżelaznych o budowie elektronowej i właściwościach dokładnie opisanych w układzie okresowym pierwiastków, które wraz z żelazem tworzą zbiór 91 metali. Umownie metale nieżelazne dzielimy na metale szlachetne, które są odporne na korozję w środowisku powietrza i wody (np. złoto, srebro, platyna, pallad) i nieszlachetne, metale ciężkie (np. kobalt, nikiel, cynk) i lekkie (np. aluminium, tytan, magnez) oraz metale kolorowe (np. miedź, kadm, ołów).

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym świata przybywa metali nieżelaznych i ich wzajemnych kombinacji chemicznych w postaci różnych wyrobów, co wymusza coraz to większą potrzebę opracowywania innowacyjnych technologii recyklingu i nowych procesów metalurgicznych wytwarzania materiałów metalicznych z mieszanin rud metali z wyrobami poeksploatacyjnymi i odpadami technologicznymi. Z tego punktu widzenia kierunek kształcenia Recykling i Metalurgia stanowi początek obszernej nauki o metalach nieżelaznych, która w dalszych etapach przekształca się w szeroko rozumianą inżynierię materiałową w zakresie projektowania i kształtowania struktury i własności metali i stopów oraz technologii ich przemysłowego wytwarzania i technik badania.

Stopnie

Oferta kształcenia na studiach II stopnia obejmuje trzy (do wyboru) ścieżki dyplomowania:

Ścieżka 1

Metalurgia Metali
Krytycznych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,.

Ścieżka 2

Metalurgia Metali
Krytycznych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,.

Branża

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.

Firmy

Misja i strategia

Produkcja metali i stopów to istotna gałąź współczesnej gospodarki. Jest nierozerwalnie związana z przemysłem motoryzacyjnym, lotniczym, elektronicznym, zbrojeniowym, etc.. Każda z tych branż rozwija się dynamicznie, tym samym rośnie zapotrzebowanie na metale i bazujące na nich produkty. Ponadto, konsekwencją konsumpcyjnego stylu życia jest nadprodukcja towarów, ich krótki okres życia oraz kurczące się zasoby naturalne metali. Wymusza to projektowanie i wdrażanie nowych technologii zagospodarowujących wycofywane masowo z obiegu produkty.

 

Wydział Metali Nieżelaznych jest jedynym wydziałem podejmującym wyzwania związane zarówno z produkcją metali jak i ich recyklingiem, z jednoczesnym zachowaniem dbałości o najwyższe standardy ochrony środowiska. Kierunek Recykling i Metalurgia w Akademii Górniczo-Hutniczej wpisuje się w najnowsze trendy związane z projektowaniem gospodarki w obiegu zamkniętym.

 

Recykling i Metalurgia to elitarny, niszowy kierunek studiów, który zapewnia pracę na całym świecie w prestiżowych, międzynarodowych korporacjach związanych z produkcją metali i ich recyklingiem. Obecnie największe zapotrzebowanie rynku pracy w tej branży jest związane z projektowaniem nowoczesnych linii produkcyjnych i wdrażaniem nowych technologii, które ze względu na ciągłą zmianę bazy surowców wymagają elastycznego reagowania.

 

Podstawowym elementem kształcenia na tym kierunku jest uczenie kreatywnego myślenia nastawionego na rozwiązywanie bieżących problemów technologicznych. Nieodłącznym elementem jest znajomość nauk podstawowych takich jak matematyka, fizyka i chemia. Wiedza ta jest uzupełniana przedmiotami technicznymi niezbędnymi dla każdego współczesnego inżyniera, m. in. zawierająca elementy informatyki, projektowania 3D czy mechatroniki. Tak wykształcony absolwent bez trudu odnajdzie się we współczesnym świecie.

 

Absolwent kierunku Recykling i Metalurgia nie obawia się „Industry 4.0” i automatyzacji procesów technologicznych. Kierunek ten ze względu na swoją specyfikę kształci osoby, które w przyszłości będą odpowiedzialne za projektowanie i zarządzanie liniami produkcyjnymi. Absolwent kierunku Recykling i Metalurgia będzie liderem w pracach badawczo-rozwojowych wymuszonych dynamicznie zmieniającym się przemysłem.

 

Efekty uczenia się są ulokowane w dyscyplinie inżynieria materiałowa (dyscyplina wiodąca) i częściowo w dyscyplinach chemia i inżynieria chemiczna (dyscypliny dodatkowe).

 

Oferta kształcenia na studiach I stopnia obejmuje dwie (do wyboru) ścieżki dyplomowania:

 

ścieżka 1 – Metalurgia Metali Nieżelaznych
ścieżka 2 – Recykling Metali Nieżelaznych
 

Program studiów oferuje liczne staże w zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych (m.in. KGHM Polska Miedź S.A., Impexmetal S.A., ZM Silesia, ZGH Bolesław, Baterpol S.A., polskie i zagraniczne zakłady recyklingu i przetwórstwa metali nieżelaznych).