Studia podyplomowe

RECYKLING METALI KRYTYCZNYCH I TOWARZYSZĄCYCH

Kierownik studium: dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. nadzw. AGH, Wydział Metali Nieżelaznych al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków tel. (012) 617-26-60 e-mail: stanislaw.pietrzyk@agh.edu.pl

Metalurgia metali jak również recykling stanowią pierwotne i wtórne źródła metalu dla przemysłu. Coraz większe znaczenie w tym kontekście zaczynają odgrywać tzw. metale krytyczne stanowiące niezbędny element współczesnych technologii. W ramach studiów słuchacz zapozna się z termodynamicznymi podstawami oraz procesami ekstrakcji metali krytycznych i towarzyszących występujących zarówno w materiałach międzyoperacyjnych i odpadowych hutnictwa miedzi, cynku, ołowiu i aluminium jak również w obrocie wtórnym surowców. Przedstawione zostaną możliwości i sposoby optymalizacji procesów poprzez wykorzystanie dostępnego oprogramowania do obliczeń termodynamicznych. Zdobytą wiedzę uzupełnią wykłady na temat zagrożenia środowiskowego oraz stanu prawnego w obszarze gospodarki odpadami w Polsce i Unii Europejskiej.

 

METALURGIA PROSZKÓW I SPIEKANE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Studia obejmują rozszerzone wiadomości z zakresu nowoczesnej technologii, do której między innymi należy metalurgia proszków znajdująca zastosowanie we wszystkich dziedzinach techniki oraz naszego życia codziennego. W ostatnich latach rozwój metalurgii proszków widoczny jest nie tylko w przemyśle motoryzacyjnym, lotnictwie, kosmonautyce i elektronice, ale przede wszystkim w medycynie. W ramach dwusemestralnych zajęć omawiane będą metody wytwarzania proszków i nanoproszków metali, zastosowanie metody mechanicznej syntezy do wytwarzania proszków kompozytowych, jak również procesy konsolidacji i spiekania proszków. Interesującą tematyką będą prezentowane nowoczesne technologie zagęszczania proszków oraz wytwarzania nanokompozytów proszkowych, do których należą następujące metody: CWS (cykliczne wyciskanie ściskające), ECAP (wielokrotne kątowe kanałowe prasowanie), spiekanie plazmowe, spiekanie HP-HT (wysokociśnieniowe przy podwyższonej temperaturze) oraz spiekanie laserowe. W ramach programu przedstawione zostaną etapy produkcji oraz właściwości wybranych spiekanych materiałów kompozytowych, tj. materiały stykowe oraz biomateriały. Słuchacze niniejszego studiów podyplomowych będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi laboratoriami metalurgii proszków i spiekanych kompozytów dzięki współpracy naszej jednostki z różnymi instytucjami.

PROGRAM STUDIÓW:

Wybrane zagadnienia z metalurgii miedzi i srebra oraz proszków miedzi i srebra. Wytwarzanie proszków i nanoproszków metali. Procesy prasowania i spiekania proszków. Nowoczesne technologie zagęszczania proszków. Procesy spiekania plazmowego. Spiekanie wysokociśnieniowe HP-HT. Spiekanie laserowe. Kompozytowe materiały stykowe. Biomateriały. Terminologia metalurgii proszków w języku obcym.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Współczesna technologia wymaga od inżynierów i technologów coraz bardziej zaawansowanej wiedzy na temat nowoczesnych materiałów i technik ich wytwarzania. W obszarze materiałów metalicznych coraz większą rolę odgrywa metalurgia proszków, uzupełniając i znacząco rozszerzając możliwości technik odlewniczych i przeróbki plastycznej. Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał podstawową i rozszerzoną wiedzę z zakresu metalurgii proszków, kompozytów metalicznych oraz ich zastosowaniu w przemyśle ciężkim i medycynie. W szczególności pozna zagadnienia produkcji proszków (w skali mikro, jak i nano), metody ich nowoczesnej konsolidacji oraz spiekania. Studia adresowane są do osób posiadających podstawową wiedzę związaną z inżynierią metali. Prezentowana tematyka znacząco rozszerza wiedzę o najnowsze technologie metalurgii proszków wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym, AGD, elektrycznym i pokrewnych.   CZAS TRWANIA: Liczba semestrów 2, (od 1 X 2015 r. do 31 VI 2016 r.)   TERMINY ZGŁOSZEŃ: Od 10 VI do 30 IX 2015 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich

TRYB ZGŁOSZEŃ: kolejność zgłoszeń

LICZBA MIEJSC: 30

MIEJSCE ZGŁOSZEŃ:   AGH, Wydział Metali Nieżelaznych al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków pawilon A-2, pokój 106

OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA:   mgr Bożena Miga, tel. 12 617 45 93, e-mail: bozen@agh.edu.pl

Opłaty: 5 200 PLN   INFORMACJE DODATKOWE:   20 zjazdów co dwa tygodnie, sobota–niedziela Studia zostaną uruchomione, gdy zbierze się grupa minimum 15 uczestników.

DOKŁADNY ADRES ORGANIZATORA:   Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków pawilon A-2, pokój 110 tel. 12 617 26 69 e-mail: jokaba@agh.edu.pl  

KIEROWNIK STUDIÓW:   dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. AGH, tel.12 617 26 69, e-mail: jokaba@agh.edu.pl  

OSOBA DO KONTAKTU:   mgr Bożena Miga, tel. 12 617 45 93, e-mail: bozen@agh.edu.pl

INNOWACYJNE METODY I NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Każde nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne – małe, średnie i duże – wymaga stosowania skutecznych oraz nowoczesnych metod zarządzania. Studia skierowane są do osób uczestniczących w tym procesie i mają na celu zapoznanie ich z nowoczesnymi metodami i narzędziami stosowanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym, usystematyzowaniu posiadanej wiedzy oraz pokazanie praktycznych rozwiązań. Program studiów oferuje szeroką wiedzę niezbędną do podejmowania kluczowych decyzji w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym.

PROGRAM STUDIÓW (w wersji uogólnionej) :

 • Teoretyczne podstawy zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym.
 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Sposoby efektywnego zarządzania czasem.
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym.
 • Wykorzystanie nowoczesnych metod identyfikacji radiowej (RFID) oraz inteligentnego monitoringu wizyjnego (CCTV) i innych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Elementy zarządzania projektami.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Po zakończeniu studiów uczestnik posiada praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, potrafi wybrać optymalne rozwiązania dla przedsiębiorstwa oraz sformułować założenia do wdrożenia systemu i nadzorować jego wprowadzenie. Jest również przygotowany do wykorzystania poznanych metod w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym. Ponadto posiada wiedzę na temat efektywnego zarządzania swoim czasem oraz skutecznym komunikowaniem się z uczestnikami procesów.

CZAS TRWANIA: 2 semestry (od 1 XI 2015 r. do 30 VI 2016 r.)

TERMIN ZGŁOSZEŃ: Od 1 VII 2015 r. do 30 IX 2015 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie;
 • jedna fotografia (45 mm x 35 mm);
 • kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers), oryginał do wglądu;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz odpis dyplomu do wglądu;
 • potwierdzenie opłaty za studia.

TRYB ZGŁOSZEŃ: decyduje kolejność zgłoszeń

LICZBA MIEJSC: 30

MIEJSCE ZGŁOSZEŃ: AGH, Wydział Metali Nieżelaznych al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków pawilon A-2, pokój 119, I piętro

OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA: Renata Konopczak tel.: 12 617 26 79

OPŁATY: 6 300 zł ( 2 semestry)

INFORMACJE DODATKOWE:

Studia przeznaczone są dla osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych II stopnia lub ukończyły studia I stopnia, uzyskując tytuł licencjata lub tytuł inżyniera na wydziałach o profilu inżynieria produkcji, zarządzanie, ekonomika przedsiębiorstwa, zarządzanie i inżynieria produkcji itp. Zjazdy co 2 tygodnie: piątek–sobota

Studia rozpoczną się, gdy zbierze się grupa minimum 15 uczestników.

ORGANIZATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych

Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

DOKŁADNY ADRES ORGANIZATORA:

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków pawilon A-2, pokój 119 tel.: 12 617 26 79 fax: 12 633 23 16 e-mail: rekon@agh.edu.pl

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Bożena Boryczko (tel.:12 617 45 95), bbor@agh.edu.pl

OSOBA DO KONTAKTU:

Renata Konopczak (tel.: 12 617 26 79), rekon@agh.edu.pl

 

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE W SYSTEMACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Współczesna elektroenergetyka stoi przed nowymi wyzwaniami w zakresie zdolności przesyłowych jak i niezawodności systemu elektroenergetycznego. Coraz większe znaczenie przywiązuje się do zapewnienia ciągłości zasilania w energię elektryczną zwłaszcza takich obszarów gospodarki, które odpowiadają za bezpieczeństwo, zdrowie, transport czy wreszcie za w pełni zautomatyzowaną produkcję masową. Problematyka systemów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej stała się podstawą do uruchomienia interdyscyplinarnego studium dotyczącego materiałów i technologii stosowanych w systemach elektroenergetycznych, które zostało zorganizowane przez Wydział Metali Nieżelaznych przy współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, W ramach studiów słuchacz pozna specyfikę warunków pracy sieci elektroenergetycznych, które decydują o jakości i niezawodności przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. W szczególności, słuchacz zdobędzie wiedzę dotyczącą budowy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz pozna zasady projektowania linii elektroenergetycznych jak i również jej podstawowych komponentów (kable, przewody, osprzęt). Tematyka studium koncentrować będzie uwagę również na zasadach doboru oraz charakterystyce materiałów, które wykorzystuje się do budowy kabli i przewodów, osprzętu sieciowego i pozostałych komponentów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej ze szczególnym uwzględnieniem technologii ich wytwarzania. Słuchacz pozna metody badań materiałów, półwyrobów (druty) i wyrobów finalnych (kable, przewody). Równocześnie zostaną omówione zagadnienia związane z eksploatacją poszczególnych elementów linii elektroenergetycznych (zużycie reologiczne, cieplne, zmęczeniowe i korozyjne itp.) oraz metody monitorowania stanu elementów linii elektroenergetycznej w czasie eksploatacji. Ponadto, w ramach studiów zostaną zaprezentowane zagadnienia dotyczące rynku i jakości energii elektrycznej oraz aktualne trendy rozwoju produkcji oraz systemów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

PROGRAM STUDIÓW:

 • Materiały dla elektroenergetyki
 • Techniki pomiarowe w materiałoznawstwie
 • Wybrane zagadnienia elektrotechniki i elektroenergetyki
 • Projektowanie i wytwarzanie kabli i przewodów elektroenergetycznych
 • Projektowanie linii elektroenergetycznych
 • Badanie i monitoring elementów urządzeń elektroenergetycznych
 • Eksploatacja linii elektroenergetycznych
 • Badanie i monitoring elementów urządzeń elektroenergetycznych
 • Jakość dostaw energii elektrycznej
 • Sieci i systemy elektroenergetyczne
 • Efektywność ekonomiczna w elektroenergetyce
 • Recykling
 • Odnawialne źródła energii

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Międzywydziałowe studia podyplomowe o nazwie Materiały i technologie w systemach elektroenergetycznych (MiTwSE) przeznaczone są dla osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych II stopnia na wydziałach o profilu elektrycznym lub materiałowym ze szczególnym uwzględnieniem dobrej znajomości zagadnień z obszaru przeróbki plastycznej i inżynierii materiałowej metali nieżelaznych. Absolwenci studiów podyplomowych wykazują się bardzo dobrą znajomością wiedzy o nowoczesnych materiałach do zastosowań w systemach elektroenergetycznych, technologiach ich uzyskiwania oraz technologiach projektowania i wytwarzania kabli i przewodów. Absolwent posiada wiedzę z obszaru eksploatacji, badań i monitorowania urządzeń elektroenergetycznych. Ideą studiów podyplomowych MiTwSE jest przekazanie absolwentowi interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru elektrotechniki i materiałoznawstwa niezbędnej do pracy na różnych stanowiskach w zakładach kablowniczych, projektowania i budowy systemów elektroenergetycznych, a także zarządzających infrastrukturą przesyłową, dystrybucyjną oraz trakcyjną.

CZAS TRWANIA: 2 semestry ( od X 2015 r. do VI 2016 r.)

TERMIN ZGŁOSZEŃ: od 1 VI do 15 IX 2015 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich.

TRYB ZGŁOSZEŃ: kolejność zgłoszeń

LICZBA MIEJSC: 40

MIEJSCE ZGŁOSZEŃ: AGH, Wydział Metali Nieżelaznych al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków pawilon A-2, pokój 16

OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA: Renata Konopczak (tel.: 12 617 26 79, rekon@agh.edu.pl)

OPŁATY: 4 800 zł

INFORMACJE DODATKOWE: Przewidziane jest 20 zjazdów co dwa tygodnie w soboty.